Клас 16120000-2 - Борони, скарифікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі
Harrows, scarifiers, cultivators, weeders or hoes