Клас 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини
Basic inorganic chemicals


Список категорій:

Категорія

24311000-7

Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки

Chemical elements, inorganic acids and compounds

 • 24311100-8
  Металоїди
  Metalloids
 • 24311110-1
  Фосфіди
  Phosphides
 • 24311120-4
  Карбіди
  Carbides
 • 24311130-7
  Гідриди
  Hydrides
 • 24311140-0
  Нітриди
  Nitrides
 • 24311150-3
  Азиди
  Azides
 • 24311160-6
  Силіциди
  Silicides
 • 24311170-9
  Бориди
  Borides
 • 24311180-2
  Очищена сірка
  Refined sulphur
 • 24311200-9
  Галогени
  Halogen
 • 24311300-0
  Лужні метали
  Alkali metals
 • 24311310-3
  Ртуть
  Mercury
 • 24311400-1
  Хлороводень, неорганічні кислоти, діоксид кремнію та діоксид сірки
  Hydrogen chloride, inorganic acids, silicon dioxide and sulphur dioxide
 • 24311410-4
  Неорганічні кислоти
  Inorganic acids
 • 24311411-1
  Сірчана кислота
  Sulphuric acid
 • 24311420-7
  Фосфорна кислота
  Phosphoric acid
 • 24311430-0
  Поліфосфорні кислоти
  Polyphosphoric acids
 • 24311440-3
  Гексафторсиліцієва кислота
  Hexafluorosilicic acid
 • 24311450-6
  Діоксид сірки
  Sulphur dioxide
 • 24311460-9
  Діоксид кремнію
  Silicon dioxide
 • 24311470-2
  Хлороводень
  Hydrogen chloride
 • 24311500-2
  Гідроксиди як основні неорганічні хімічні речовини
  Hydroxides as basic inorganic chemicals
 • 24311510-5
  Оксиди металів
  Metal oxides
 • 24311511-2
  Пірити та оксиди заліза
  Iron pyrites and iron oxides
 • 24311520-8
  Гідроксид натрію
  Sodium hydroxide
 • 24311521-5
  Каустична сода
  Caustic soda
 • 24311522-2
  Рідка сода
  Liquid soda
 • 24311600-3
  Сполуки сірки
  Sulphur compounds
 • 24311700-4
  Сірка
  Sulphur
 • 24311800-5
  Вуглець
  Carbon
 • 24311900-6
  Хлор
  Chlorine
Категорія

24312000-4

Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати

Metallic halogenates; hypochlorites, chlorates and perchlorates

 • 24312100-5
  Галогенати металів
  Metallic halogenates
 • 24312110-8
  Гексафторсилікат натрію
  Sodium hexafluorosilicate
 • 24312120-1
  Хлориди
  Chlorides
 • 24312121-8
  Хлорид алюмінію
  Aluminium chloride
 • 24312122-5
  Хлорид заліза
  Ferric chloride
 • 24312123-2
  Поліхлорид алюмінію
  Poly aluminium chloride
 • 24312130-4
  Хлоргідрат алюмінію
  Aluminium chlorohydrate
 • 24312200-6
  Гіпохлорити та хлорати
  Hypochlorites and chlorates
 • 24312210-9
  Хлорит натрію
  Sodium chlorite
 • 24312220-2
  Гіпохлорит натрію
  Sodium hypochlorite
Категорія

24313000-1

Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати та карбонати

Sulphides, sulphates; nitrates, phosphates and carbonates

 • 24313100-2
  Сульфіди, сульфіти та сульфати
  Sulphides, sulphites and sulphates
 • 24313110-5
  Сульфіди різні
  Miscellaneous sulphides
 • 24313111-2
  Сірководень
  Hydrogen sulphide
 • 24313112-9
  Полісульфіди
  Polysulphides
 • 24313120-8
  Сульфати
  Sulphates
 • 24313121-5
  Тіосульфат натрію
  Sodium thiosulphate
 • 24313122-2
  Сульфат заліза (ІІІ)
  Ferric sulphate
 • 24313123-9
  Сульфат алюмінію
  Sulphate of aluminium
 • 24313124-6
  Сульфат натрію
  Sodium sulphate
 • 24313125-3
  Сульфат заліза (ІІ)
  Iron sulphate
 • 24313126-0
  Сульфат міді
  Copper sulphate
 • 24313200-3
  Фосфінати, фосфонати, фосфати та полі фосфати
  Phosphinates, phosphonates, phosphates and polyphosphates
 • 24313210-6
  Гексаметафосфат натрію
  Sodium hexametaphosphate
 • 24313220-9
  Фосфати
  Phosphates
 • 24313300-4
  Карбонати
  Carbonates
 • 24313310-7
  Карбонат натрію
  Sodium carbonate
 • 24313320-0
  Бікарбонат натрію
  Sodium bicarbonate
 • 24313400-5
  Нітрати
  Nitrates
Категорія

24314000-8

Кислі солі металів різні

Miscellaneous metal acid salts

 • 24314100-9
  Перманганат калію
  Potassium permanganate
 • 24314200-0
  Кислі солі оксометалів
  Oxometallic acid salts
Категорія

24315000-5

Неорганічні хімічні речовини різні

Miscellaneous inorganic chemicals

 • 24315100-6
  Важка вода, інші ізотопи та їх сполуки
  Heavy water, other isotopes and their compounds
 • 24315200-7
  Ціанід, оксид ціаніду, фульмінати, ціанати, силікати, борати, перборати, солі неорганічних кислот
  Cyanide, cyanide oxide, fulminates, cyanates, silicates, borates, perborates, salts of inorganic acids
 • 24315210-0
  Ціаніди
  Cyanides
 • 24315220-3
  Оксид ціаніду
  Cyanide oxide
 • 24315230-6
  Фульмінати
  Fulminates
 • 24315240-9
  Ціанати
  Cyanates
 • 24315300-8
  Пероксид водню
  Hydrogen peroxide
 • 24315400-9
  П'єзоелектричний кварц
  Piezo-electric quartz
 • 24315500-0
  Сполуки рідкісноземельних металів
  Compounds of rare earth metals
 • 24315600-1
  Силікати
  Silicates
 • 24315610-4
  Силікат натрію
  Sodium silicate
 • 24315700-2
  Борати та перборати
  Borates and perborates
Категорія

24316000-2

Дистильована вода

Distilled water

Категорія

24317000-9

Штучне каміння

Synthetic stones

 • 24317100-0
  Штучне коштовне каміння
  Synthetic precious stones
 • 24317200-1
  Штучне напівкоштовне каміння
  Synthetic semi-precious stones