Клас 24320000-3 - Основні органічні хімічні речовини
Basic organic chemicals


Список категорій:

Категорія

24321000-0

Вуглеводні

Hydrocarbons

 • 24321100-1
  Насичені вуглеводні
  Saturated hydrocarbons
 • 24321110-4
  Насичені нециклічні вуглеводні
  Saturated acyclic hydrocarbons
 • 24321111-1
  Метан
  Methane
 • 24321112-8
  Етилен
  Ethylene
 • 24321113-5
  Пропілен
  Propene
 • 24321114-2
  Бутилен
  Butene
 • 24321115-9
  Ацетилен
  Acetylene
 • 24321120-7
  Насичені циклічні вуглеводні
  Saturated cyclic hydrocarbons
 • 24321200-2
  Ненасичені вуглеводні
  Unsaturated hydrocarbons
 • 24321210-5
  Ненасичені нециклічні вуглеводні
  Unsaturated acyclic hydrocarbons
 • 24321220-8
  Ненасичені циклічні вуглеводні
  Unsaturated cyclic hydrocarbons
 • 24321221-5
  Бензол
  Benzene
 • 24321222-2
  Толуол
  Toluene
 • 24321223-9
  Ортоксилол
  O-xylenes
 • 24321224-6
  Метаксилол
  M-xylenes
 • 24321225-3
  Стирол
  Styrene
 • 24321226-0
  Етилбензол
  Ethylbenzene
 • 24321300-3
  Інші галогенопохідні вуглеводнів
  Other halogenated derivatives of hydrocarbons
 • 24321310-6
  Тетрахлоретилен
  Tetrachloroethylene
 • 24321320-9
  Тетрахлорид вуглецю
  Carbon tetrachloride
Категорія

24322000-7

Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти

Alcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives; industrial fatty alcohols

 • 24322100-8
  Жирні промислові спирти
  Industrial fatty alcohols
 • 24322200-9
  Одноатомні спирти
  Monohydric alcohols
 • 24322210-2
  Метанол
  Methanol
 • 24322220-5
  Етанол
  Ethanol
 • 24322300-0
  Діоли, багатоатомні спирти та їх похідні
  Diols, polyalcohols and derivatives
 • 24322310-3
  Етиленгліколь
  Ethylene glycol
 • 24322320-6
  Похідні спиртів
  Alcohol derivatives
 • 24322400-1
  Феноли та їх похідні
  Phenols and derivatives
 • 24322500-2
  Спирт
  Alcohol
 • 24322510-5
  Етиловий спирт
  Ethyl alcohol
Категорія

24323000-4

Промислові монокарбонові жирні кислоти

Industrial monocarboxylic fatty acids

 • 24323100-5
  Очищені кислі олії
  Acid oils from refining
 • 24323200-6
  Карбонові кислоти
  Carboxylic acids
 • 24323210-9
  Оцтова кислота
  Acetic acid
 • 24323220-2
  Пероцтова кислота
  Peracetic acid
 • 24323300-7
  Ненасичені монокарбонові кислоти та їх сполуки
  Unsaturated monocarboxylic acids and compounds
 • 24323310-0
  Ефіри метакрилової кислоти
  Esters of methacrylic acid
 • 24323320-3
  Ефіри акрилової кислоти
  Esters of acrylic acid
 • 24323400-8
  Ароматичні полікарбонові та карбонові кислоти
  Aromatic polycarboxylic and carboxylic acids
Категорія

24324000-1

Органічні сполуки з азотною групою

Organic compounds with nitrogen functions

 • 24324100-2
  Сполуки з аміновою групою
  Amine function compounds
 • 24324200-3
  Амінові сполуки з кисневою групою
  Oxygen-function amino-compounds
 • 24324300-4
  Уреїди
  Ureines
 • 24324400-5
  Сполуки з азотною групою
  Compounds with nitrogen functions
Категорія

24325000-8

Сіркоорганічні сполуки

Organo-sulphur compounds

Категорія

24326000-5

Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри

Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers

 • 24326100-6
  Сполуки з альдегідною групою
  Aldehyde function compounds
 • 24326200-7
  Сполуки з кетоновою та хіноновою групами
  Ketone and quinone function compounds
 • 24326300-8
  Органічні пероксиди
  Organic peroxides
 • 24326310-1
  Оксид етилену
  Ethylene oxide
 • 24326320-4
  Ефіри
  Ethers
Категорія

24327000-2

Органічні хімічні речовини різні

Miscellaneous organic chemicals

 • 24327100-3
  Барвники рослинного походження
  Vegetable derivatives for dyeing
 • 24327200-4
  Деревне вугілля
  Wood charcoal
 • 24327300-5
  Оливи та дистиляти, що утворюються в результаті високотемпературної переробки кам'яновугільної смоли, пеку та дьогтю
  Oils and products of the distillation of high-temperature coal tar, pitch and pitch tar
 • 24327310-8
  Кам'яновугільна смола
  Coal tar
 • 24327311-5
  Креозот
  Creosote
 • 24327320-1
  Пек
  Pitch
 • 24327330-4
  Дьоготь
  Pitch tar
 • 24327400-6
  Смоляні продукти
  Resin products
 • 24327500-7
  Лужні залишки від виробництва целюлози
  Residual lyes from the manufacture of wood pulp